Tasting afspaken

CLUBREGLEMENT THE CLAN MACCURVE

Doel:

Het doel van de club is het organiseren van een samenkomen van gelijkgezinden om samen onze theoretische en praktische kennis over whisky uit te breiden. De club is verder commercieel, sociaal en politiek neutraal.

Alcohol en de wet:

De geserveerde whisky is als studiemateriaal te beschouwen en de tasting mag in geen opzicht als een op consumptie gerichte drankgelegenheid beschouwd worden. Ieder lid is zich bewust van de aanwezigheid van alcohol en zijn effecten en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door zeer gematigd te proeven van de ter studie voorgestelde whisky’s in functie van eigen fysieke mogelijkheden. Ieder lid verklaart zich bewust te zijn van het verbod op rijden onder invloed van alcohol en handelt als dusdanig of beter nog door het voorzien van een BOB.
Wij herinneren onze leden aan het feit dat openbare dronkenschap strafbaar is volgens de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling op dronkenschap.
Wij wensen ook duidelijk te stellen dat de club, noch haar leden op geen enkele manier aanspraak kan maken op een verzekering om wille van het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij schade dekt in geval van intoxicatie.
Er is dus geen verzekering van de club, noch voor schade aan leden , noch voor schade aan derden.
Met andere woorden ieder lid is voor 100% zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke daden. Door het ondertekenen van dit reglement geeft ieder lid aan dat een eventuele schadeclaim aan de club of het bestuur als nietig mag beschouwd worden. Noch de club , noch het bestuur, noch andere leden kunnen aansprakelijk gesteld worden . Iedere deelname aan een activiteit is op eigen risico.
Ieder lid verklaart zich hier me akkoord door het onderschrijven van dit reglement.
Ieder niet lid dat inschrijft op een clubactiviteit verklaart zich hier mee akkoord door het inschrijven op een clubactiviteit waarbij er verwezen wordt naar dit reglement op de club-website. Het reglement zal ook steeds ter inzage liggen op iedere club-activiteit.

Verantwoordelijkheid:

Ieder lid draagt dus steeds zelf de verantwoordelijkheid over zijn daden als individueel persoon. Door het ondertekenen van dit reglement verklaart ieder lid ook dat het bestuur zijn aansprakelijkheid enkel is het effectief presteren van de geafficheerde tasting. Het vervoer van en naar -, en gebeurlijke ongevallen op eender welke activiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en haar bestuur. Indien leden van de club elkander buiten de officiële activiteiten ontmoeten is dit los van de club en zal dit als dusdanig beschouwd worden. De club moedigt dit aan, maar ook hier adviseert het bestuur een verstandig en verantwoord gedrag.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een chef Catering. Het bestuur beslist zelf over het aantal bestuursleden en hun mandaten. Bestuurlijke beslissingen kunnen enkel genomen worden op een bestuursvergadering waar meer dan de helft van het bestuur aanwezig is. Voorstellen worden aanvaard mits een meerderheidsgoedkeuring van de aanwezigen.
Het bestuur heeft als doel enkel het organiseren van activiteiten die kaderen in het club-doel en de effectieve uitvoering van deze. Er zijn voor de bestuursleden geen vergoedingen, noch voordelen van enige aard anders dan deze voor de leden. Naar verantwoordelijkheid toe staan de bestuursleden op de zelfde lijn als de leden en dragen zijn de verantwoordelijkheid enkel voor zijn/haar eigen daden.

Leden:

Een lid mag zich als lid beschouwen mits het hebben van de leeftijd van 18jaar op moment van inschrijving , de betaling van het lidgeld en de aanvaarding door het bestuur. Door zijn lidmaatschap aanvaard het lid het reglement in zijn geheel en ontslaat hij de vereniging en het bestuur van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
Met zijn lidmaatschap geeft ieder lid ook zijn engagement te kennen tot het bijdragen aan een goede clubgeest.
Onzedelijk gedrag of het overtreden van de Belgische wet kan tot schrapping van het lidmaatschap leiden.
Het bestuur kan steeds een maximum aantal leden bepalen of bepalen dat gedurende een periode geen nieuwe leden kunnen worden opgenomen. Momenteel bedraagt het maximale aantal leden 55. Er is een lijst met aspirant-leden bij de voorzitter gekend. Deze lijst werkt puur chronologisch ifv het moment van inschrijving.

Lidgeld:

Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 jaar. Het lidgeld wordt door het bestuur bepaald in functie van de te verwachten werkingskosten. Het bedrag van het lidgeld wordt steeds voorafgaande aan de nieuwe lidperiode betaald aan het bestuur. Indien er plaatsen vacant zijn kan men ook lid worden in de loop van het jaar.
Aan uittredende leden wordt beleefd gevraagd zich zo spoedig mogelijk bekend te maken om alzo aspirant leden tijdig te kunnen informeren. Indien leden van het afgelopen jaar hun lidmaatschap niet verlengen door het nodige te doen (het tijdig storten van het lidgeld) zal na het verstrijken van de inschrijvingsperiode (15 januari) hun plaats vacant zijn voor aspirant-leden.

Inschrijvingsgeld clubactiviteiten:

De prijs van tastings en andere activiteiten voor leden en niet leden wordt bepaald door het bestuur in functie van kostprijs, vermoedelijke aantal aanwezigen en langetermijnvisie.Dit reglement blijft van kracht op de ondergetekende voor de jaaroverbruggende duur van zijn lidmaatschap.

Materiële en financiële waarden:

Alle overschotten zowel geldelijke als materiële zullen als toevallig beschouwd worden en zullen steeds op termijn terugvloeien naar de leden in de vorm van verlaagde activiteit-inschrijvingsgelden of gratis drams op clubactiviteiten. Uitstappende of geschrapte leden kunnen hier in geen geval aansprak op maken. Er kan ook geen enkele schadeloosstelling geclaimd worden voor vrijwillig aangekochte clubkleding of reeds betaalde lid- of inschrijvingsgelden. Puur om de werking mogelijk te maken is er steeds een onbepaald vlottend activa aanwezig, nl om clubkleding ed voor te financieren. De rekeningen worden beheerd door de penningmeester en de voorzitter.
Voor kosten gemaakt door (bestuurs)leden ten behoeve van de werking van de club moet er steeds een kasticket of officieel document aan de penningmeester overhandigd worden.

Praktisch:

Ieder lid engageert er zich toe om tijdig op de geplande activiteiten in te schrijven en aanwezig te zijn.
Zoals door alle leden geweten zijn er meer leden dan beschikbare plaatsen op tastings.
Indien leden niet ingeschreven zijn owv te laat in functie van de beschikbare plaatsen of totaal niet ingeschreven zullen deze hoe dan ook niet toe gelaten kunnen worden op het moment van de tasting zelf.
Het tijdig aanwezig zijn op activiteiten en tastings in het bijzonder is essentieel daar de club gebruik mag maken van de zaal van de Sporthal de Tumkens en uit respect voor de gastspreker en andere ingeschreven leden. Tastings vatten normaliter aan om 19u00, wij vragen iedereen dan ook om ten laatste om 18u55 aanwezig te zijn.
Leden die om welke reden dan ook hun inschrijving voor een tasting willen herroepen en hun inschrijvingsgeld terug wensen kunnen dit door tijdig, voor de aanvang van de tasting, het bestuur hiervan, telefonisch, op de hoogte te brengen.
Wie zijn absentie dus niet of te laat meldt dient de volledige tasting te betalen. Het voorzien hapje is als verloren beschouwd.

Dit reglement blijft van kracht voor de duur van zijn lidmaatschap, of tot een volgende nieuwe versie door het bestuur wordt opgemaakt en kenbaar gemaakt.