Some Ohthrusk

Auchroisk 25 yo 1995/2020 (49.4%, Whisky Erlebnis, bourbon, cask #2063, 129 bottles) – Auchroisk 12 yo 2007/2020 (56.3%, Lady of the Glen, PX hogshead finish, cask # 816839, 265 bottles) – Auchroisk 11 yo 2007/2018 (43%, Signatory Vintage, hogsheads, casks #803194 ? 803195) – Auchroisk 27 yo 1991/2019 (48.7%, Valinch & Mallet, bourbon hogshead, cask #19-2701, 293 bottles)

Generated by Feedzy